top of page

Yazım Kuralları

 

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, egzersiz ve rehabilitasyon konuları ile ilgili orijinal araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektupları kabul eder.

Türkçe makalelerde dil uygunluğu Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts) temel alınarak yapılmalıdır. İngilizce makaleler ve özetler ise, bu dilin kullanımında yetkin kişiler tarafından incelenmiş olmalıdır.

 

Not

 

Dergiye gönderilen makalelerin tüm yazarları (sorumlu yazar ve diğer yazarlar), http://orcid.org adresinden bireysel ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarası almalı ve bu numarayı makalenin başlık sayfasında belirtmelidir.

 

 

 

Sorumlu yazar, makalesini gönderirken tüm yazarları dergipark sistemine eklemelidir. 

Yazarların Etik Sorumlulukları

 

JETR, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi, ICMJE (“Biyomedikal dergilere gönderilen makalelerin gereksinimleri”, http://www.icmje.org adresinden PDF olarak temin edilebilir) Yayın Etiği Komisyonu, COPE (https://publicationethics.org/) kılavuzlara göre hazırlanan makaleleri kabul etmektedir. Yazarların bu kuralları okuması tavsiye edilir.

Makaleler

 

“Microsoft Word” formatında, “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın her iki kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar mutlaka numaralandırılmalıdır. 

 

Başlıkların her biri ayrı sayfada başlayacak şekilde “Başlık sayfası”, “Türkçe Özet”,  “İngilizce Özet”, “Metin”, “Kaynaklar”, “Tablolar” ve “Şekiller” bölümlerini içermelidir.

Orijinal araştırma makaleleri için gerekli etik kurul izinleri alınmış olmalı ve yazıda etik kurul numara ve tarihi ile belirtilmelidir.

 

Makalenizi sisteme yüklerken, dosya ismi olarak sorumlu yazarın ad-soyadını kullanınız.

 

Başlık Sayfası

 

Makalenin başlığı çalışmayı tanımlar nitelikte olmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık ayrı ayrı verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

 

Tüm yazarlar için ORCID (Open Researcher and Contributor ID) no, özet ve metin (özet, tablolar ve kaynaklar hariç) kelime sayısı bu sayfaya eklenmelidir.

 

Yazarların açık adları, soyadları ve akademik ünvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi ve tüm yazarların e-mail adresleri belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır. Tüm kurum isimleri İngilizce olarak belirtilmelidir.

Makalenin iletişimden sorumlu yazarının, güncel adresi, e-posta adresi, ulaşılabilir telefon numaraları (GSM telefon numarası mutlaka verilmeli) başlık sayfasına eklenmelidir. Çalışma, herhangi bir bilimsel toplantıda bildiri olarak daha önce sunulmuş veya özeti yayınlanmış ise, bu sayfada belirtilmelidir. Dergiye gönderilen yazı ile ilgili herhangi bir kuruluştan destek alındı ise, yine başlık sayfasında belirtilmelidir.

 

Tüm yazarların makaleye katkıları (örn. konsept/fikir gelişimi, çalışma dizaynı, proje yönetimi, veri toplama/işleme, veri analizi/yorumlama, literatür araştırması, olguların sağlanması, tesislerin/ekipmanın sağlanması, yazma, kritik gözden geçirme, diğer) aşağıdaki örnekteki gibi ayrı ayrı bu sayfada belirtilmelidir.

 

Örn: Buket Sarıoğlu: Çalışma dizaynı, yazma

 

Ahmet Keskin: Olguların sağlanması, literatür araştırması, yazma…

 

Eğer insan olgular veya hayvanlar kullanıldıysa, Hastane Etik Kurulunun veya Araştırma Etik Komitesinin ismini başlık sayfasında belirtiniz (Yöntem bölümünde de belirtilmelidir)

 

Özet

 

Özet metni, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir. Her iki dildeki özet de 250 sözcük sınırını aşmamalıdır. Türkçe özet: “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç” ve “Anahtar Kelimeler”, İngilizce özet: “Purpose”, “Methods”, “Results”, “Conclusion” ve “Keywords” konu başlıklarını içermelidir. Olgu özetleri başlıklandırma olmaksızın tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir. Aynı zamanda seçtiğiniz anahtar kelimeleriniz Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) içerisinde de yer almalıdır. Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ve anahtar kelimeler birebir aynı olmalıdır.

 

Metin

 

“Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmalıdır.

 

Metinde fazla kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır. Tüm kısaltılacak terimler metinde ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir. Özet bölümünde kısaltması yapılan kelimeler, metinde ilk geçtiği yerde tekrar uzun şekilleri ile yazılıp kısaltılmalıdırlar. Kısaltmalar standart ifadeler şeklinde olmalıdır.

 

Giriş

 

Çalışma konusu ile ilgili literatür bilgisi ve çalışmanın amacını içermelidir.

 

Yöntem

 

Bu bölümde kullanılan araştırma yöntemi açık ve kısa tanımlar halinde kaynak gösterilerek sunulmalıdır. Yöntem ve bulgular kısmında "–di"’li geçmiş zaman kullanılmalıdır. İstatistiksel analiz, bu bölümün sonunda alt başlık halinde belirtilmelidir.

 

Bulgular

 

Bu bölümde çalışmanın sonuçları verilmeli, yorum yapılmamalıdır. Veriler mümkün olduğunca net, tercihen tablo ya da şekil içinde sunulmalıdır. Tabloların çok fazla olmasından ve dergi sayfa sınırlarını aşmasından kaçınılmalıdır.

 

Tartışma

 

Bu bölümde bulgulardan çıkarılan sonuçlar ele alınmalı; bulgular güncel literatür eşliğinde tartışılmalı ve yorumlanmalıdır. Kullanılacak literatürün, yazarların bulguları ile doğrudan ilişkili olmasına dikkat edilmelidir. Bulgularda kullanılan istatistik sonuçları bu bölümde tekrar edilmemelidir. Tartışma bölümünün sonunda çalışmanın limitasyonları “Limitasyonlar” alt başlığı ile belirtilmelidir.

 

Sonuç

 

Bu bölüm tartışma sonucunda ve bir paragraf olacak şekilde çalışmadan elde edilen sonuçların alana katkısı ve/veya klinik mesajı içermelidir.

 

Teşekkür

 

Çalışma için destek olan kişi ve kuruluşlara bu bölümde teşekkür edilebilir. Mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

 

Yayın Hakları Sözleşmesi ve Çıkar Çatışması Formu

 

Yayın Hakları Sözleşmesi ve Çıkar Çatışması Formu (boş formlara www.jetr.org.tr, online makale gönder bölümünden ulaşılabilir) yazarlar tarafından imzalanmış olarak jpeg formatında dosya şeklinde gönderilmelidir.

 

Kaynaklar

 

Metin içerisinde yazar adı ile atıf yapılmak istendiğinde, ilk yazarın soyadı “vd.” kısaltması ile birlikte kullanılmalıdır. Örneğin, “Orhan vd. yaptıkları araştırmada bu tedavi tekniğinin etkin olduğunu gösterdi.”  Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynaklar, metinde cümle bitiminde noktadan sonra üst numaralandırma ile Arabik numaralarla gösterilmelidir. (Örnek:…….tarafından bildirilmiştir.16) Birden çok ve ardışık sayıyla verilen kaynağa atıf varsa: 15,16,17,18 yerine, 15-18 şeklinde kullanılmalıdır. Kaynaklar arasına virgül konulmalı, virgülden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. Yayınlanmamış gözlem ve kişisel görüşmelerin kaynak gösterilmesinden kaçınılmalıdır. Kitaplar çok gerekli ise kaynak gösterilmeli ve en fazla 2-3 kitap ile sınırlandırılmalıdır. Standart makalede yazar sayısı 3 ve daha az ise tüm yazarların adları yazılmalı, 3’ten fazla yazarın yer aldığı kaynaklarda ise ilk 3 yazar yazılarak sonraki yazarlar için “et al” kısaltması kullanılmalıdır. Kaynakta gösterilecek dergi adları Index Medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır (Bkz: http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/). Dergimiz için kullanılan kısaltma “J Exerc Ther Rehabil” şeklindedir.

 

Kaynak sayısı orijinal araştırmalar için 40’ı, olgu sunumları için 15’i, derlemeler için 100’ü geçmemelidir.

 

Kaynak Yazımı

 

Kaynak yazımı “Vancouver” sistemine göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

 

 • Yazar(lar) ad(ları),

   

Makale adı,

 

Dergi adı (Index Medicus’a göre kısaltılmış),

 

Basım yılı,

 

Dergi cilt numarası (sayı bilgisi vermeyiniz),

 

Sayfa aralığı (Ör:10-15) yer almalıdır.

 

Kaynak yazım örnekleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Standart Dergi Makalesi

   

Mueller MJ, Tuttle LJ, Lemaster JW, et al. Weight-bearing versus nonweight-bearing exercise for persons with diabetes and peripheral neuropathy: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94:829-838.
Standart Dergi Makalesi (dergi eki içeren sayıda çıkmışsa):
Arndt J, Clavert P, Mielcarek P, et al. Immediate passive motion versus immobilization after endoscopic supraspinatus tendon repair: a prospective randomized study. Orthop Traumatol Surg Res. 2012;98:S131-138.

 

 • Elektronik Ortamda Makale

   

Basımı beklenen çevrimiçi yayımlanmış makaleler için Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmışsa DOI numarası sonuna eklenir:
Skjerbaek A, Naesby M, Lützen K, et al. Endurance training is feasible in severely disabled patients with progressive multiple sclerosis. Mult Scler. 2013;doi: 10.1177/1352458513505351.

 

 • Kitap

   

Powers SK, Howley ET. Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. Boston: McGraw-Hill; 2009.

 

 • Kitap Bölümü

   

Dean E, Butcher S. Mobilization and exercise: physiological basis for assessment, evaluation, and training. In: Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice. Frownfelter D, Dean E, eds. 5th ed. St Louis: Elsevier Mosby; 2012:244-292.

 

Tablolar-Grafikler-Şekiller-Resimler

 

Tüm tablolar, grafikler, şekiller ve resimler ayrı ayrı sayfalarda, kaynaklardan sonra yer almalıdır. Tablolar metinde dikey olarak ayarlanmalıdır. Tablolar Word’de "Tablo ekle" kısmından eklenmelidir. Tablolarda verilen Ortalama ve Standart Sapma değerleri (X±SD) aynı sütunda olmalıdır. Tablolarda verilen yüzde değerleri (n(%)) aynı sütunda olmalıdır. Ondalıklı sayılar metinde ve tablolarda virgülden sonra 2 basamak olarak verilmelidir. Yazı içinde kullanılan tüm Grafikler-Şekiller-Resimler “Şekil” olarak, tablolar ise “Tablo” olarak adlandırılmalıdır. Kullanılan tüm şekiller ve tablolar metin içinde belirtilmelidir. Her birine metinde geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Tabloların başlıkları anlaşılır şekilde tablonun üzerine, şekillerin başlıkları ise şeklin altına yazılmalıdır. Tablolarda kullanılan kısaltmalar ve istatistiksel yöntemler alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı basım izni birlikte yollanmalıdır. Şekiller ‘jpeg’ sıkıştırma tekniği ile ve her bir şekil ayrı bir dosyaya kaydedilerek hazırlanmalıdır. Şekiller en az 9×13 cm boyutunda ve 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Hastanın kimliğinin anlaşılabileceği resimlerde, hastanın ya da kanuni temsilcisinin imzalı onayı gönderilen yazıya eklenmeli, aksi halde söz konusu kişi ya da kişilerin isimleri ya da gözleri “bantla” kapatılmalıdır.

Derlemeler

Dergiye derlemeler editörler kurulu daveti ile kabul edilmektedir. Derginin ilgi alanına giren derlemeler editörlerce değerlendirilir.

 

 

Olgu Sunumları

 

Nadir görülen ve önemli klinik deneyimler sunulmalıdır. Giriş, olgu ve tartışma bölümlerini içerir.

 

Editöre Mektuplar

 

Bu tip yazılar “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation”da son altı ayda yayımlanan yazılar hakkında görüşlerin açığa konduğu yazılardır. Yazı maksimum 1000 kelime (veya 750 kelime ve bir adet tablo veya şekil) ve 5 kaynaktan oluşmalıdır. Mektuplar Editörler Kurulu’nun kararı ile yayınlanır. Yazarlar mektuplarını göndermeden önce “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” Editörler Ofisi (e-posta: info@jetr.org.tr) ile temasa geçmelidir. Yayımlanmış makaleleri yorumlayan mektuplar makalenin yayımlanmasından sonraki altı ay içinde gönderilmelidir; mektup (gerektiğinde) cevaplanması için orijinal makalenin yazarına gönderilir.

 

Bilimsel Mektuplar

 

 

Bu tip yazılar klinik açıdan önemli veri ve buluşları duyurmayı amaçlayan ön bildirilerdir. Metnin bölümleri yoktur; maksimum 1000 kelime, bir adet tablo veya şekil ve en fazla 10 kaynaktan oluşur. Mektuplar Editörler Kurulu’nun kararı ile yayınlanır. Yazarlar mektuplarını göndermeden önce Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation Dergisi Editörler Ofisi (e-posta: info@jetr.org.tr) ile temasa geçmelidir.

bottom of page